موسسه حسابداری در غرب تهران

موسسه حسابداری در غرب تهران – استاندارد شماره ۲ حسابداری

خلاصه استاندارد شماره 2

موسسه حسابداری در غرب تهران : دامنه‌ کاربرد استاندارد شماره 2

تعریف‌

11 .   اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است:

  • وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانکها و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌
  • جریـان‌ وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد
  • فعالیتهای‌ عملیاتی‌‌: عبارت ‌از فعالیتهای اصلی‌ و مستمر مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌.
  • فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌‌: عبارت‌ است‌ از تحصیل‌ یا واگذاری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌، داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ غیر از کارکنان‌ .
  • فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌: عبارت‌ از فعالیتهایی‌ است‌ که‌ منجر به‌ تغییرات‌ در میزان‌ و ترکیب‌ سرمایه‌ و استقراضهای‌ واحد تجاری‌ (بجز اضافه‌ برداشتهای‌ منظور شده‌ در محاسبه‌ وجه نقد)، گردد.
  • جریانهای‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌‌: جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ و خروجی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ و نیز آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ نقدی‌ است‌ که‌ ماهیتاً به‌ طور مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با سایر طبقات‌ جریانهای‌ نقدی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد نباشد .
  • جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌: به‌ آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجه نقد اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ اهمیت‌ نسبی‌ است‌، از عملیات در حال تداوم واحد تجاری‌ ناشی‌ می‌شود و اقلامی‌ را در بر می‌گیرد که‌ به منظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ از انعطاف‌ پذیری‌ واحد تجاری‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها به‌ لحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد. این‌ اقلام‌ لزوماً با اقلام‌ استثنایی‌ مندرج‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارتباط‌ ندارد.

 

موسسه حسابداری در غرب تهران

موسسه حسابداری در غرب تهران

 

 

طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

 

 

14 .   صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌

زیر باشد:

ـ       فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

ـ       بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

ـ       مالیات‌ بر درآمد،

ـ       فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و

ـ       فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد.

15 .   صورت‌ جریان‌ وجوه نقد همچنین‌ باید شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجه نقد باشد.

گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌

21 .   واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:

الف ‌.   روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شودیا

ب  .  روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ زیر به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ می‌شود:

ـ   اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ که‌ دارای‌ ماهیت‌ غیر نقدی‌ است‌، و

ـ   اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد

22 .   برای‌گزارش‌ خالص‌ جریان‌ وجوه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در روش‌ مستقیم‌، دریافتهـا و پرداختهای‌ نقـدی‌ عملیاتی‌ (از قبیل‌ دریافتهای‌ نقدی‌ از مشتریان‌، پرداختهای‌ نقـدی‌ به‌ فروشندگان‌ و پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ یا از جانب‌ کارکنان‌) که‌ تشکیل‌ دهنده‌ خالص‌ جریان‌ وجوه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ است‌، به‌ طور جداگانه‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ می‌شود. در گزارشگری‌ به‌ روش‌ غیر مستقیم‌، با انجام‌ تعدیلاتی‌ در سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در رابطه‌ با موارد مندرج در صفحه بعد، جریان‌ خالص‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ محاسبه‌ می‌شود:

الف‌ .  اقلام‌ با ماهیت‌ غیرنقدی‌ از قبیل‌ هزینه‌ استهلاک‌ و هزینه‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان.

ب‌ .  اقلامی‌که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آن‌ به‌ ترتیب‌ در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ است‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌، از قبیل‌ افزایش‌ یا کاهش‌ مانده‌ موجودی‌ مواد و کالا و حسابهای‌ دریافتنی‌ و پرداختنی‌ عملیاتی‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌ و نیز افزایش‌ یا کاهش‌ مانده‌ پیش‌پرداخت‌ هزینه‌ و خرید کالا و پیش‌دریافت‌ درآمد و فروش‌ کالا نسبت‌ به‌ مانده‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌.

23 .  مزیت‌ اصلی‌ روش‌ مستقیم‌ این‌ است‌ که‌ دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ را نشان‌ می‌دهد.

24 .  مزیت‌ اصلی‌ روش‌ غیرمستقیم‌ این‌ است‌ که‌ تفاوت‌ بین‌ سود عملیاتی‌ و جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ گونه‌ برجسته‌ای‌ نشان‌ داده‌ می‌شود.

25 .  در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، تبعیت‌ از الگوهای‌ زیر ضروری‌ است‌:

الف ‌.  در صورت‌ کاربرد روش‌ مستقیم‌، اجزای‌ تشکیل‌ دهنده‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ شود و صورت‌ تطبیق‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ از طریق‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود.

 

موسسه حسابداری در غرب تهران

موسسه حسابداری در غرب تهران

 

ب .  در صورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌، خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد نمایش‌ یابد و صورت‌ تطبیق‌ آن‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ از طریق‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود.

بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌

29 .  نمونه‌ اقلامی‌ که‌ تحت‌ سرفصل‌ ”بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ ارائه‌ می‌شود، به‌ شرح‌ زیر است:

الف‌.  جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌:

–   سود و کارمزد دریافتی‌، و

–   سود سهام‌ دریافتی

ب‌  .  جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌:

–   سود و کارمزد پرداختی‌ 

–   سود سهام‌ پرداختی‌، و

–   حصه‌ای‌ از اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ پرداختی‌ که‌ هزینه‌ تأمین‌ مالی‌ محسوب می‌شود.

 

کاربرد استاندارد شماره 2 در مالیات‌ بر درآمد

 

32 . جریانهای‌ نقدی‌ منحصر به‌ پرداختها یا علی‌الحسابهای‌ پرداختی‌ از بابت‌ مالیات‌ بر درآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداختی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیاتها که‌ درآمد مربوط‌ جزء درآمد مشمول‌ مالیات‌ تلقی‌ نمی‌شود

فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌

33 .  نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف ‌.  جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ :

–   دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.

–   دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود.

–   دریافتهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌.

–   دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از وصول‌ اصل‌ وامهای‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداختی‌.

ب‌  .  جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌ :

–   پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.

–   پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود. 

–   سپرده‌گذاری‌ نزد بانکها در قالب‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلند مدت‌.

–   وامهای‌ نقدی‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ قرض‌الحسنه‌.

 

کاربرد استاندارد شماره 2 در فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌

 

35 .  نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف ‌.  جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ :

–   دریافتهـای‌ نقـدی‌ حاصل از صـدور سهـام‌.

–   دریافتهـای‌ نقـدی‌ حاصل از صـدور اوراق‌ مشارکت‌، وامهـا و سایر تسهیلات‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌.

ب  .   جریانهای نقدی‌ خروجی‌ :

–   بازپرداخت‌ اصل‌ اوراق‌ مشارکت‌، وامها و سایر تسهیلات‌ دریافتی‌.

–   پرداخت‌ حصه‌ اصل‌ اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌.

–   پرداخت هرگونه‌ مخارج‌ در رابطه‌ با اخذ تسهیلات‌ مالی‌، صدور سهام‌ و اوراق‌ مشارکت‌ و سایر راههای‌ تأمین ‌مالی‌.

 

 

موسسه حسابداری در غرب تهران

موسسه حسابداری در غرب تهران

 

 

کاربرد استاندارد شماره 2 در گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌

 

36 . جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، سرمایه‌گذاری‌ و تأمین‌ مالی‌ زیر را می‌توان‌ برمبنای‌ خالص‌ گزارش‌ کرد :

الف ‌.  دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ از جانب‌ مشتریان‌، هنگامی‌ که‌ جریانهای‌ نقدی‌ عملاً بیانگر فعالیتهای‌ مشتری‌ باشد و نه‌ واحد تجاری‌ .

ب‌ .   دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ در رابطه‌ با اقلامی‌ که‌ گردش‌ آنها سریع‌، مبلغ‌ آنها قابل‌ ملاحظه‌ و سر رسید اولیه‌ آنها حداکثر سه‌ ماه‌ باشد .

38 .  علاوه‌ بر موارد مذکور در بند 36، جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ زیر را در بانکها و سایر مؤسسات‌ مالی‌ می‌توان‌ برمبنای‌ خالص‌ گزارش‌ کرد:

الف‌ .  دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با قبول‌ و بازپرداخت‌ انواع‌ سپرده‌ها

ب‌ .  سپرده‌گذاری‌ نزد سایر بانکها و مؤسسات‌ مالی‌ و برداشت‌ از سپرده‌های‌ مذکور .

ج‌ .  تسهیلات‌ و اعتبارات‌ پرداختی‌ به‌ مشتریان‌ و وصول‌ اصل‌ آنها.

سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تلفیقی‌

41 . صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تلفیقی‌ تنها در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ خارج‌ از گروه‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، جریانهای‌ نقدی‌ داخل‌ گروه‌ باید در تهیه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تلفیقی‌ حذف‌ شود.

42 . مبالغ‌ جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌ ناشی از تحصیل‌ یا جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ حاصل از فروش‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ باید به‌ طور جداگانه‌ تحت‌ سرفصل‌ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تلفیقی‌ گزارش‌ شود. مبالغ‌ مزبور باید به‌ طور خالص‌ و پس‌ از کسر مانده‌های‌ وجه نقد انتقالی‌ در فرآیند تحصیل‌ یا فروش‌ محاسبه‌ شود.

جریانهای‌ نقدی‌ ارزی‌

45 . جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از معاملات‌ ارزی‌ باید با اعمال‌ نرخ‌ ارز رایج‌ در تاریخ‌ تسویه‌ نقدی‌ (یا نرخ‌ قراردادی‌) به‌ ریال‌ تسعیر شده‌ و در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ شود.

46 . جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ باید بر همان‌ مبنایی‌ که‌ برای‌ تسعیر عملکرد مالی‌ آن‌ بکار گرفته‌ می‌شود به‌ ریال‌ تسعیر شده‌ و در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تلفیقی‌ ارائه‌ شود.

 

کاربرد استاندارد 2 در جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ و غیر مترقبه‌

 

جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌

 

49 . جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ عملیاتی‌ باید در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد به‌ طور جداگانه‌ انعکاس‌ یابد و افشای‌ کافی‌ در مورد ماهیت‌ آنها در یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورت‌ گیرد.

 

جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مطالبات‌ و بدهیهای‌ بلندمدت‌ عملیاتی‌

 

54 . همان‌ گونه‌ که‌ در بند 22 ( ب‌ ) اشاره‌ گردید، در روش‌ غیرمستقیم‌، افزایش‌ یا کاهش‌ حسابها و اسناد دریافتنی‌ و پرداختنی‌ عملیاتی‌ در زمره‌ اقلام‌ تعدیل‌کننده‌ سود عملیاتی‌ برای‌ محاسبه‌ خالص‌ جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ است‌. این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ مسأله‌ محوری‌ در برخورد با حسابهای‌ دریافتنی‌ و پرداختنی‌ اعم از کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌، عملیاتی‌ بودن‌ یا نبودن‌ آن‌ است‌.

 

موسسه حسابداری در غرب تهران

موسسه حسابداری در غرب تهران

 

معاملات‌ غیر نقدی‌

 

55 . معاملاتی‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از وجه نقد نیست‌ نباید در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ یابد. این‌ معاملات‌، به‌ استثنای‌ معاملات‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ عملیاتی‌، در صورت‌ با اهمیت‌ بودن‌ باید در یادداشتهای‌ توضیحی‌ به‌ نحوی‌ مناسب‌ افشا شود.

 از نمونه‌های‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ می‌توان‌ به‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ تسهیلات‌ مالی‌ یا صدور سهام‌، مبادله‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ یا موجودی‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ با دارایی‌ ثابت‌ مشهود، افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ مطالبات‌ حال شده‌ بستانکاران‌ و جایگزینی‌ وامهای‌ بلند مدت‌ با وامهای‌ بلند مدت‌ دیگر اشاره‌ کرد. تغییرات‌ در چارچوب‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ که‌ مبین‌ طبقه‌بندی‌ مجدد حسابهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌ از قبیل‌ افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ اندوخته‌ها و تخصیص‌ اندوخته‌ از محل‌ سود انباشته‌، در زمره‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ مستلزم‌ افشا تلقی‌ نمی‌شود.

 

تعدیلات‌ سنواتی

 

57 . در مواردی‌ که‌ این‌ تعدیلات‌ متضمن‌ جریان‌ وجه نقد در دوره‌ جاری‌ نباشد، درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد دوره‌ جاری‌ انعکاس‌ نمی‌یابد، بلکه‌ حسب‌ مورد ارقام‌ مقایسه‌ای‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد و یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌ اصلاح‌ می‌شود. از سوی‌ دیگر، آن‌ بخش‌ از تعدیلات‌ سنواتی‌ که‌ متضمن‌ جریان‌ وجه نقد طی‌ دوره‌ است‌، برحسب‌ ماهیت‌ در سرفصلهای‌ اصلی‌ مربوط‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد (بدون‌ ذکر عنوان‌ تعدیلات‌ سنواتی‌) منظور می‌شود

 

سایر موارد افشا

 

58 .  واحد تجاری‌ باید مبالغ‌ با اهمیت‌ وجه نقد را که‌ استفاده‌ از آن‌ توسط‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ مواجه‌ با محدودیت‌ است‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا کند .

59- مکرر. واحد تجاری باید خالص جریانهای نقدی عملیات متوقف شده را به تفکیک فعالیتهای عملیاتی، بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیتهای سرمایه‌گذاری و فعالیتهای تأمین مالی در متن صورت جریان وجوه نقد یا در یادداشتهای توضیحی افشا نماید.

تاریخ‌ اجرا

61 . الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌

62 . به‌ استثنای‌ موارد زیر، با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 7 با عنوان‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد نیز رعایت‌ می‌شود:

الف‌. تفکیک‌ ”بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ و ” مالیات‌ بر درآمد“ از سایرسرفصلهای‌ اصلی‌ جهت‌ ارائـه‌ مستقل‌.

ب .  عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعریف‌ وجه نقد.

 موسسه حسابداری در غرب تهران

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *